O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Posuzování vlivů na veřejné zdraví

Posuzování vlivů na veřejné zdraví a hodnocení zdravotních rizik jsou postupy pro určení druhu a stupně nebezpečnosti, představovaného definovanými fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory.

Tyto postupy dále určují, v jakém rozsahu byly, jsou nebo mohou být působením těchto faktorů vystaveny dané skupiny populace a stanovují charakter existujících nebo potenciálních rizik z toho vyplývajících.

Posuzování vlivů na veřejné zdraví (HIA)

Posouzení vlivů chemických látek a hluku v prostředí na veřejné zdraví je nedílnou součástí procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA, SEA), nebo projektů pro územní a stavební řízení.

Základním vstupním podkladem pro zpracování posouzení vlivů na veřejné zdraví je hluková či rozptylová studie. Doplnění dalších specifických posudků závisí na charakteru záměru.

Posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracovává osoba, která je držitelem Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Hodnocení zdravotních rizik (HRA)

Hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) je v převážné části zpracováváno jako součást Analýzy rizik kontaminovaného území a rovněž dalších rozhodovacích procesů, zejména v oblasti preventivních opatření.

Hodnocení zdravotních rizik zpracovává osoba, která je držitelem Osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik..

Nabízíme:

  • posouzení vlivů na veřejné zdraví (HIA) podle zákona č. 100/2001 Sb.,
  • posouzení vlivů na veřejné zdraví (HIA) do projektů pro územní a stavební řízení,
  • hodnocení zdravotních rizik (HRA) v rámci rizikových analýz kontaminovaného území,
  • zpracování vstupních podkladů pro HIA a HRA ( hlukové studie, respektive rozptylové studie),