O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Územní plánování

Územní plánování - cesta pro rozvoj regionu

Územní plánování řeší komplexně a kontinuálně uspořádání území, včetně koordinace veřejných a soukromých záměrů, a to zejména výstavby při respektování principů udržitelného rozvoje, které spočívají v harmonizaci podmínek životního prostředí, hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel. Cílem je zvyšování kvality území, optimalizace jeho využití a ochrana nezastavěného území.
Základním nástrojem územního plánování na celonárodní úrovni je Politika územního rozvoje, jež stanoví priority územního rozvoje v národních a rovněž mezinárodních souvislostech.
Na krajské úrovni jsou to Zásady územního rozvoje, pořizované krajem, které řeší problémy nadmístního významu. Tyto dokumentace závazně stanovují zejména rozvojové plochy, koridory pro technickou a dopravní infrastrukturu a územní systém ekologické stability na regionální a nadregionální úrovni.
Obce resp. obce s rozšířenou působností pořizují územní plány obcí a regulační plány, které stanovují základní urbanistickou koncepci území, koncepci veřejné infrastruktury a vymezují funkční využití ploch.
Firma Jacobs Clean Energy s.r.o. se dlouhodobě zabývá činností týkající se přípravy a posuzování záměrů investorů i obcí. Spolupracujeme se zkušenými projekčními firmami, abychom byli schopni jednotlivým pořizovatelům nabídnout kompletní služby v oblasti územního plánování. Můžeme nabídnout spolupráci při tvorbě územních plánů, především zhodnocení jeho dopadů na životní prostředí i jeho střety s lokalitami Natura 2000. Na základě našich zkušeností, odborných znalostí a profesního zázemí, Vám naše firma může zajistit komplexní služby v rozsahu, který potřebujete.

Nabízíme tyto služby:

  • územní plány obcí a jejich změny,
  • urbanistické studie,
  • SEA - posouzení koncepcí (změn ÚPD) z hlediska vlivů na ŽP,
  • aplikace GIS - vizualizace a mapování,
  • biologické a krajinářské studie,
  • posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000,
  • Podpora přípravy dokumentací pro územní řízení a stavební povolení z hlediska životního prostředí