O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj reprezentuje způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.

Posouzení vlivu na udržitelný rozvoj (Sustainability Impact Assessment, SIA) lze definovat jako systematický a interaktivní proces pro hodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních vlivů politik, plánů, programů a strategických projektů.

Proces probíhá už během přípravy těchto dokumentů. Hlavním cílem je zvýšení efektivnosti vytvářené strategie resp. plánu vyzdvihnutím jejich pozitivních a minimalizací negativních efektů. Někdy se SIA nazývá také integrované hodnocení vlivu (integrated impact assessment) nebo hodnocení udržitelnosti (sustainability assessment nebo sustainability appraisal).

V České republice je toto hodnocení využíváno především pro Hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro územně plánovací dokumentaci postupem dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.). Jeho úkolem je zjištění předpokládaného vlivu uplatňování územně plánovací dokumentace na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

Součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a posouzení vlivu na lokality Natura 2000. Hodnocení je prováděno metodou multikriteriálního hodnocení, resp. metodou hodnocení referenčních cílů, které dovolují zvážit vliv nesouměřitelných a nekvantifikovatelných (kvalitativních, verbálních) kritérií.

Provádění hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je v současnosti vyžadováno především na základě stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), kde je pro územně plánovací dokumentaci a pro Politiku územního rozvoje požadováno rozšíření hodnocení vlivů na životní prostředí o hodnocení vlivů na všechny tři pilíře udržitelného rozvoje.

Zajistíme komplexní služby v oblasti hodnocení strategických dokumentů z hlediska jejich dopadů na udržitelný rozvoj, provádíme hodnocení udržitelnosti dle požadavků stavebního zákona.

Nabízíme:

  • Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (SIA),
  • poradenství v procesu posuzování vlivů na udržitelný rozvoj,
  • seznámení veřejnosti se záměrem a jeho vlivy na udržitelný rozvoj (Public Relations).

Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru.
Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.