O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


SEA - posouzení strategických dokumentů na životní prostředí

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. SEA (Strategic Environmental Assessment), je důležitým nástrojem ochrany životního prostředí.
Zabývá se posuzováním strategických dokumentů (tj. plánů, programů, politik a koncepcí včwtně územně plánovací dokumentace), připravovaných s výhledem na delší časové období.

Cílem tohoto procesu je získat komplexní informace o možném vlivu strategického plánování na životní prostředí.

Formální a věcný způsob posouzení SEA je dáno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, resp. stavební zákon

Posuzování vlivů územně plánovacích dokumentací (ÚPD) na životní prostředí a udržitelný rozvoj

Procesu SEA podléhá územně plánovací dokumentace (ÚPD), jejíž rozsah a obsah posouzení je upraven stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Pokud je v rámci projednání návrhu zadání ÚPD stanovena nutnost posouzení vlivů na životní prostředí, je pořizovatel povinen zajistit zpracování SEA, tj. vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Součástí ÚPD je v takovém případě rovněž hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURU), postihující i ostatní pilíře udržitelného rozvoje, které zpracováváme současně se SEA.

Nabízíme:

  • zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) pro strategické dokumenty i všechny úrovně ÚPD, včetně vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) a na lokality soustavy Natura 2000,
  • zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURU),
  • spolupráce při vytváření územně plánovacích dokumentací,
  • seznámení veřejnosti se strategickým dokumentem a jeho vlivy na životní prostředí nebo udržitelný rozvoj,
  • zpracování dílčích analýz (hlukové a rozptylové studie, biologické průzkumy, rizika),
  • poradenství v procesu SEA.

Jacobs Clean Energy s.r.o. je v současné době jednou z vůdčích firem v oboru EIA a SEA, s množstvím zpracovaných a úspěšně obhájených záměrů, koncepcí i územně plánovacích dokumentů.

K našim referencím patří řada posouzení na úrovni místních ÚPD i koncepcí krajského či celostátního rozsahu.