O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


REACH

Systém REACH

Systém REACH představuje sled kroků registrace, hodnocení a povolování chemických látek, který se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky.
Nařízení EU č. 1907/2006 nabylo účinnosti 1. 6. 2007. Do české legislativy jsou požadavky nařízení zavedeny novelizovaným zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách, v platném znění.
Nařízení REACH ukládá povinnosti prakticky všem podnikajícím subjektům (výrobcům i dovozcům) identifikovat látky, přípravky a předměty, kterých se povinnost týká. Jedná se o všechny látky bez ohledu na to, zda jsou vyráběny, dováženy, používány jako meziprodukty nebo uváděny na trh samostatně, v přípravcích nebo v předmětech. Výjimku tvoří potraviny, odpady, léčiva a kosmetické výrobky.
Registrace legislativou stanovených chemických látek, přípravků a látek obsažených ve výrobcích byla zahájena 1. 6. 2008 a bude dále pokračovat dle výrobní kapacity.

Veškerá komunikace s Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA), která řídí technické, vědecké a administrativní aspekty systému REACH, se uskutečňuje v anglickém jazyce, stejně jako procesy předregistrace a registrace.
Naše firma vám nabízí vedení celé agendy REACH v rozsahu všech podmínek ECHA.

Nabízíme:

  • konzultace k problematice REACH,
  • přípravu předregistračních dokumentů,
  • zpracování registračních dokumentů,
  • sdílení a přípravu všech reportů ve formátu IUCLID 5,
  • úpravu bezpečnostních listů do souladu s platnou legislativou,
  • kompletní evidenci bezpečnostních listů,
  • poradenství v oblasti chemických látek.