O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Aplikovaná geologie a hydrogeologie, staré ekologické zátěže, analýza rizik, sanace, ekologická újma

Optimální řešení

Potřeba nebo nutnost řešit ekologické problémy v souvislosti s ochranou horninového prostředí je trvale aktuálním tématem. Oprávněně lze předpokládat, že význam tohoto oboru bude neustále narůstat (mj. rovněž v souvislosti se zpřísňující se legislativou, požadavky pro výstavbu či přestavbu průmyslových areálů atd.). Práce v oboru aplikované geologie zahrnuje celou řadu aktivit.

Významné jsou aktivity vázané na realizaci záměrů na zelené louce, v zastavěném území nebo na plochách tzv. brownfields. Jedná se o komplexní služby související s určením charakteru, rozsahu a míry znečištění povrchové a podzemní vody, zemin nebo stavebních konstrukcí, popř. aktivity spojené se sledováním charakteru kontaminace v prostoru a čase nebo činnosti související s její likvidací.

Ve všech geologických oborech provádíme vyhledávací, podrobné i doplňkové průzkumy. V případě potřeby zajišťujeme konzultace se specialisty z vědeckých pracovišť, úzce spolupracujeme s projektanty a investory.

Jsme držiteli Odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle vyhlášky č. 206/2001 Sb., pro obor sanační geologie a hydrogeologie.

Nabízíme:

 • Průzkumy pro určení míry, charakteru a rozsahu kontaminace zájmového území,
 • identifikaci starých ekologických zátěží, návrhy sanace (zpracování studie proveditelnosti),
 • zpracování analýzy rizik znečištěných zemin, horninového prostředí, povrchové a podzemní vody,
 • ekologické audity,
 • organizaci a dozor při sanačních pracích,
 • supervizní činnost nad sanačními pracemi,
 • návrhy, výstavbu a provoz monitorovacích systémů,
 • monitoring kontaminovaných lokalit - odběr, doprava, analýza vzorků zemin, horninového prostředí, povrchové a podzemní vody, půdního vzduchu, stavebních materiálů,
 • technickou podporu při získávání dotací,
 • posouzení ekologických vlivů průzkumu a těžby nerostných surovin,
 • odborné hydrogeologické posudky a studie geofaktorů životního prostředí,
 • odborné poradenství v oblasti ekologických a zdravotních rizik.