O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Exportní EIA

Hodnocení vlivu vývozu na životní prostředí

Od 1. května 2002 zavedla Česká exportní banka, a.s. povinnost žadatele o vývozní financování předkládat bance informace, které umožní vyhodnotit vliv uvažovaného vývozu na životní prostředí v zemi jeho konečného určení. Tato povinnost vyplývá z mezinárodního závazku České republiky, přijatého na půdě OECD v listopadu 2001, a zásadně se týká všech vývozních projektů se splatností vývozního úvěru dva roky a více. Obdobně při poskytování oficiální podpory vývozu postupují i ostatní členské země OECD.

Proč hodnotit?

Vliv vývozních projektů na životní prostředí patří již po léta mezi citlivá témata. Členské země Evropské unie byly vybídnuty k posílení společných přístupů k otázkám vlivu exportních úvěrů na životní prostředí.
V roce 2001 ministři OECD konstatovali, že politika poskytování oficiálně podporovaných vývozních úvěrů může pozitivně přispívat k dlouhodobě udržitelnému rozvoji a měla by být v souladu s jeho cíli.
Pracovní skupina OECD pro vývozní úvěry a úvěrové garance (ECG) definovala "Společné přístupy k exportním úvěrůma životnímu prostředí".

Nabízíme:

 

I. CITLIVÁ ODVĚTVÍ (výběr)

 • rafinérie ropy (kromě podniků vyrábějících z ropy pouze maziva) a zařízení pro zplynování a zkapalňování 500 tun nebo více uhlí nebo asfaltových břidlic denně,
 • tepelné elektrárny a ostatní spalovací zařízení s tepelným výkonem 300 megawattů nebo víc a atomové elektrárny a jiné atomové reaktory (s výjimkou výzkumných zařízení na výrobu a konverzi štěpných a množivých materiálů, jejichž maximální výkon nepřesahuje 1 kilowatt trvalého tepelného zatížení),
 • zařízení, zkonstruovaná výhradně pro výrobu nebo obohacení jaderných paliv, přepracování ozářených atomových paliv, nebo pro uskladnění, likvidaci a zpracování radioaktivního odpadu,
 • velká zařízení na prvotní tavení litiny a oceli a na výrobu neželezných kovů,
 • zařízení na těžbu azbestu a na zpracování a přeměnu azbestu a produktů obsahujících azbest: na azbestocementové produkty s roční výrobou větší než 20000 tun hotového výrobku; na třecí materiály s roční výrobou větší než 50 tun hotového výrobku; a na ostatní použití azbestu větší než 200 tun ročně,
 • integrovaná chemická zařízení včetně výroby a přepravy pesticidů a nebezpečných/toxických materiálů,
 • výstavba dálnic, silnic pro motorová vozidla a tratí pro dálkovou železniční přepravu, stavba letišť s délkou hlavní rozjezdové/přistávací dráhy 2100 metrů nebo víc,
 • velkoprůměrové (nad 800 milimetrů a více) ropovody a plynovody,
 • námořní přístavy, jakož i vnitrozemské vodní kanály a přístavy pro vnitrozemskou plavbu, které umožňují průjezd lodí s více než 1300 tunami BRT nosnosti,
 • zařízení na odstraňování odpadů na spalování, chemické zpracování nebo zavážku toxických a nebezpečných odpadů,
 • velké přehrady a nádrže (s akumulačním prostorem nad 10 milionů krychlových metrů),
 • činnosti spojené s čerpáním podzemních vod v případech, když roční objem čerpané vody dosahuje 10 milionů krychlových metrů nebo víc,
 • výroba celulózy a papíru ve výši 200 vzduchem sušených metrických tun nebo více denně,
 • velké doly, povrchová těžba a zpracování kovových rud nebo uhlí (s těžbou nad 1 milion tun ročně) a zařízení na jejich zpracování,
 • výroba uhlovodíků,
 • velká skladovací zařízení pro ropu, petrochemické a chemické výrobky (s kapacitou nad 10000 tun).

II. CITLIVÉ OBLASTI

 • polopouštní oblasti a okraje pouští,
 • oblasti náchylné k erozi nebo k proměně na poušť,
 • místa na seznamu památek světového kulturního dědictví lidstva,
 • oblasti archeologického významu,
 • tropické nebo subtropické lesy (pralesy),
 • řeky, jezera, pobřeží, pobřežní šelfy, korálové útesy a bažiny (mokřady),
 • národní parky, přírodní rezervace, chráněné oblasti (včetně akumulace vod) a jiné rezervace národního nebo regionálního významu,
 • místa výskytu (přirozené prostředí) ohrožených druhů flóry nebo fauny nebo oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí,
 • přirozené prostředí poskytující důležité zdroje pro ohrožené skupiny obyvatelstva (původní obyvatelstvo nebo kmenová společenství),
 • území nedotčená lidskou činností (divočiny),
 • oblasti s vysokou koncentrací osídlení nebo průmyslových činností, pokud by další rozvoj spojený s projektem představoval dodatečné značné zatížení životního prostředí nebo přesídlení obyvatelstva.