O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov

Zpracování průkazů energetické náročnosti budov

Zpracování průkazů energetické náročnosti budov je dáno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, a jeho prováděcí vyhláškou č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Těmito předpisy se do českých právních předpisů implementuje směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov (EPBD), která je aktuálním dokumentem jednotně upravujícím v EU způsob hodnocení účinnosti užití energie v budovách pro bydlení a veřejný sektor. Výsledkem výpočtu energetické náročnosti budovy je průkaz energetické náročnosti budovy, který zahrnuje výpočet roční potřeby energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravy teplé vody a osvětlení při standardizovaném užívání budovy.

Od 1. 1. 2009 musí být zpracován pro všechny nové budovy a také pro energeticky významné rekonstrukce budov s podlahovou plochou nad 1000 m2, například při zateplování nebo výměně oken.

Průkaz energetické náročnosti budovy tvoří protokol prokazující energetickou náročnost budovy s uvedením podrobných hodnot výpočtu a grafické znázornění energetické náročnosti budovy vyjadřující zařazení do třídy energetické náročnosti budovy.

Přehled tříd energetické náročnosti budovy:

 • A - velmi úsporná
 • B - úsporná
 • C - vyhovující
 • D - nevyhovující
 • E - nehospodárná
 • F - velmi nehospodárná
 • G - mimořádně nehospodárná

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti, nebo-li energetický průkaz, je povinen vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků doložit při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

Energetické audity

Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobu a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství.

Obsahem energetického auditu jsou mimo jiné následující základní údaje:

 • hodnocení současné úrovně energetického hospodářství a budov,
 • stanovení celkové výše dosažitelných energetických úspor,
 • návrh opatření, která je třeba realizovat pro dosažení úspor,
 • posouzení navržených opatření z pohledu ekonomické efektivity,
 • vliv navržených opatření na životní prostředí.

Audit musí být zpracován v souladu a v rozsahu požadavků daných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, a vyhlášky č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti a náležitosti energetického auditu, novelizované vyhláškou č. 425/2004 Sb.

Energetický audit je nezbytnou přílohou každé žádosti o dotaci v oblasti energetiky, a to jak v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, tak i v rámci Operačního programu Životní prostředí.