O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Ekologický outsourcing pro podniky a obce, podniková ekologie, odpadové hospodářství,provozní plány

Ekologický outsourcing - efektivní řešení

V dnešní době narůstají legislativní a normativní povinnosti v oblasti životního prostředí. Nabízíme obcím, malým a středním podnikům své služby (outsourcing) v oblasti ekologie.

Klient má možnost snížit nároky na vlastní pracovní kapacity a odpovědnost za oblast vlivů na životní prostředí. Zároveň se zpřehlední systém environmentálního řízení a docílí se shody s legislativními a normativními požadavky v oblasti životního prstředí.

Nabízíme tyto služby:

výkon funkce externího ekologa

 • zajištění nakládání s odpady dle § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • vedení evidence odpadů,
 • zpracovávání provozních řádů pro ovzduší, vodní a odpadové hospodářství,
 • havarijní plány,
 • komunikace s orgány státní správy,
 • pravidelný dozor a organizace odstranění případných rozporů s legislativou,
 • odpovědnost za to, že se klient nedostane do rozporu s legislativou.

Odpadové hospodářství

 • zpracování a aktualizace plánů odpadového hospodářství,
 • zajištění funkce odpadového hospodáře pro obce, města a firmy,
 • zajištění komplexního odborného dohledu při demolici budov včetně průzkumu, plánu a vzorkování,
 • zajištění plnění ohlašovacích povinností dle §39 zákona o odpadech (nově přes ohlašovací systém ISPOP),
 • návrh celkové koncepce odpadového hospodářství,
 • zpracování interních směrnic pro nakládání s odpady,
 • odběr reprezentativních vzorků odpadů,
 • informační kampaně ke třídění komunálního odpadu,
 • návrh navýšení kapacity, označení a umístění sběrných míst odpadů,
 • zpracování komplexního know how s odpady,
 • příprava podniku na přechod do systému environmentálního managementu dle normy ISO 14001.

Jednorázové služby v oblasti ekologie

 • zpracování dokumentace pro jednotlivé oblasti životního prostředí (EIA, SEA, IPPC nebo jiné),
 • výpočty poplatků, pravidelná hlášení pro státní správu,
 • vyřízení potřebných souhlasů od příslušných úřadů,
 • vyškolení pracovníků pro vedení evidence odpadů.