O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


EIA - posuzování vlivů na životní prostředí

Co je EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z preventivních nástrojů ochrany životního prostředí snižující potenciální negativní vlivy připravovaných záměrů a investic. Jde o systematické zkoumání možných dopadů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví dříve, než se započne s jejich vlastní realizací. Proces umožňuje zapojení široké veřejnosti.

Legislativně je proces EIA upraven zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, který stanovuje všechny věcné i formální náležitosti procesu EIA.

Výčet staveb a činností, které pod proces EIA spadají jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona. Celému procesu posouzení podléhají záměry buď vždy (u rozsáhlejších nebo významnějších projektů), nebo v případě, že se tak stanoví v tzv. zjišťovacím řízení.

Obecně lze říci, že pod zákon č. 100/2001 Sb. spadá většina významnější záměr v oborech energetiky, průmyslu, těžby nerostů, dopravních a liniových staveb, občanské výstavby (obchodní střediska a bytové komplexy), odpadového hospodářství, vodního hospodářství, zemědělství, lesnictví, případně dalších aktivit.

U většiny záměrů proces posuzování začíná tzv. zjišťovacím řízením, ke kterému je nutno dodat příslušnému úřadu (Ministerstvo životního prostředí nebo Krajský úřad) oznámení záměru ke zveřejnění. Příslušný úřad na základě doručených vyjádření rozhodne, zda záměr nebude, či bude dále posuzován a na které oblasti má být případně posouzení zaměřeno.

Záměry, které dalšímu posuzování podléhají, je potom nutno podrobně vyhodnotit v dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí. Tato dokumentace je pak veřejně projednána a posouzena nezávislým zpracovatelem posudku.

Závěrem procesu je vydání závazného stanoviska, které se záměr souhlasí obvykle s podmínkami, nebo realizaci záměru zamítne. Stanovisko je nezbytným podkladem pro vydávání rozhodnutí navazujících řízeních.

Nabízíme:

Jacobs Clean Energy s. r. o. patří ke špičce firem působících v oboru EIA, se stovkami zpracovaných a úspěšně obhájených zakázek.

Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru.

Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

Firma Jacobs Clean Energy s. r. o., se jako přímý nástupce firem Amec Foster Wheeler s. r. o. a předchozí INVESTprojekt s. r. o. zabývá konzultační činností v oblasti životního prostředí od roku 1990.