O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Biologické hodnocení

I ve zvláště chráněných územích lze investovat a realizovat své projekty

Pokud zamýšlíte či již připravujete nějaký investiční záměr, který bude zasahovat do zájmů ochrany přírody, kterými jsou předměty obecné ochrany přírody a krajiny, zvláště chráněná území, památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny, pak jste podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, povinni zpracovat hodnocení vlivu zásahu na předměty zájmu ochrany.

Hodnocení je založeno na definování vlivů způsobených plánovaným zásahem a na výsledcích terénních průzkumů v jarním a letním aspektu, doplněných o údaje z dalších zdrojů (nálezová databáze AOPK). Součástí hodnocení je také návrh opatření k omezení vzniku možných škod.

Hodnocení se dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. vždy provádí před uskutečněním zamýšleného záměru a musí obsahovat náležitosti stanovené v § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., v platném znění.

O nezbytnosti provedení hodnocení ve smyslu § 67 zák. č. 114/1992 Sb. rozhoduje orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného záměru.

V případě pochybností o závažnosti zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem může ten, kdo jej zamýšlí uskutečnit, požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody. Vhodnou součástí žádosti o stanovisko je orientační biologický průzkum, který definuje dotčené biotopy a případné zájmy ochrany přírody ve smyslu ZOPK a základní parametry plánovaného zásahu.

Nabízíme:

 • Zpracování dendrologického průzkumu,
 • zpracování biologického průzkumu jako samostatné studie, či v rámci procesu EIA,
 • jednorázové i dlouhodobé biologické průzkumy,
 • zpracování biologického hodnocení dle § 67 a §45 i, zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
 • řešení zásahů záměru do biokoridorů a biocenter,
 • odbornou pomoc při úpravě záměru tak, aby měl minimální dopady na dotčené zvláště chráněné území,
 • zpracování přírodovědných průzkumů a studií pro státní správu, či jako příloha k žádostem o dotace,
 • odbornou pomoc při návrhu kompenzačních, resp. zmírňujících opatření,
 • řešení zásahů záměrů do prvků Územního systému ekologické stability (ÚSES),
 • zpracování plánu péče o zvláště chráněná území a související přírodovědné průzkumy,
 • podpora investora v územním řízení či stavebním povolení z hlediska životního prostředí
 • v případě vysoce specializovaných průzkumů disponujeme sítí expertních odborníků na jednotlivé skupiny organismů,