O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Portfolio činností

O nás

Jacobs Clean Energy s.r.o. (dříve INVEST Projekt s.r.o.) se od svého založení v roce 1990 zabývá inženýrskými a konzultačními činnostmi se zaměřením na služby podnikům, investorům a státní správě v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí v ČR a státech EU.

V současné době jsme jednou z vůdčích firem v oboru EIA a SEA, se stovkami zpracovaných a úspěšně obhájených zakázek v energetice, průmyslu, dopravě, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.

Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru.

Nabízíme:

 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA),
 • posuzování vlivů územně plánovacích dokumentací (ÚPD) a koncepcí na životní prostředí (SEA),
 • hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (SIA),
 • hlukové studie, ochrana proti hluku, autorizované měření hluku a vibrací,
 • rozptylové studie, odborné posudky,
 • posuzování vlivů na veřejné zdraví, zdravotní rizika,
 • hodnocení vlivů na lokality Natura 2000,
 • biologické hodnocení, biologický průzkum,
 • dendrologický průzkum, inventarizace zeleně,
 • krajinný ráz, vizualizace,
 • integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC),
 • aplikovaná geologie a hydrogeologie, staré ekologické zátěže, analýza rizik, sanace, ekologická újma,
 • jaderná energetika (konzultace, transfer know–how, analýzy, bezpečnostní hodnocení, poradenství).

Jsme držiteli těchto autorizací a odborných osvědčení:

 • Autorizace pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
 • Autorizace ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle zákona č. 201/2012 Sb.
 • Autorizace k posuzování vlivů záměrů a koncepcí na lokality Natura 2000 podle zákona č. 114/1992 Sb.
 • Osvědčení odborně způsobilé osoby (OZO) podle zákona č. 76/2002 Sb.
 • Osvědčení odborné způsobilosti pro geologické práce podle vyhlášky č. 206/2001 Sb.